W Ośrodku w kwietniu

6 - 7 kwietnia 2016 r. w Kaliningradzie odbył się wiosenny workshop i Targi Turystyczne Jantur. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku reprezentowali na nich: dyrektor Waldemar Żakowski i wicedyrektor Henryk Sienkiewicz, którzy na specjalnie przygotowanym stoisku promowali dorobek i osiągnięcia Ośrodka, a także zachęcali do skorzystania z jego bogatej ofert edukacyjnej. Dużym zainteresowaniem  uczestników targów cieszyła się multimedialna prezentacja potencjału Ośrodka. W ten sposób próbowano osiągnąć główny cel wizyty - nawiązać współpracę ze środowiskami oświatowymi z Obwodu Kaliningradzkiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Natychmiastowym pokłosiem targów był udział 17 nauczycieli z  Akademii Gospodarki Narodowej Filia Zachodnia z Kaliningradu  w szkoleniu nt: „O trudnej sztuce skutecznej motywacji”, które w naszym Ośrodku poprowadziła Agnieszka Spikert. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Henryk Sienkiewicz

14 kwietnia odbył się finał konkursu z okazji 1050-lecia Chrztu Polski "Tak Polska się zaczęła - refleksje dla teraźniejszości i przyszłości". Spośród zgłoszonych 800 prac wyłoniono 60 laureatów.
Uroczysta gala konkursowa odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego 1 czerwca na Placu Jana Pawła II w Ełku, wówczas zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu i wyróżnionym.  Laureaci  scenariuszy przedstawień zaprezentują swoje dzieła  podczas XIII Forum Wychowawczego Szkół „Tak Polska się zaczęła ...” w październiku.
Organizatorami konkursu były: W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku, Mazurski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku, Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Ełckie Centrum Kultury, Caritas Diecezji Ełckiej.
Zuzanna Hołubowicz

14 i 19 kwietnia w Olecku i Ełku odbyły się warsztaty "Edukacja prawna – realizacja założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego  z wykorzystaniem publikacji Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli. Uczestnicy poznali możliwości realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w oparciu o nowe wydawnictwa ORE i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jacek Rutkowski

14 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku odbyła się debata na temat kształcenia ustawicznego w powiecie oleckim. Jej uczestnikami byli przedstawiciele:samorządu terytorialnego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie-Delegatura w Ełku, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filii w Olecku, Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców powiatu oleckiego, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie i innych instytucji związanych z rynkiem pracy, doradztwem zawodowym. W czasie spotkania szukano rozwiązań organizacyjnych i propozycji rozwiązań prawnych, które mogą zbliżyć środowisko pracodawców, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy.
Przedsięwzięcie zorganizowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku.
Część szkoleniową spotkania przeprowadziła Jolanta Grędzińska-Kosiorek, nauczyciel konsultant W-M ODN Filii  w Olecku.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek.

20 kwietnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie  odbyła się debata oświatowa z cyklu +Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana, dotycząca propozycji zmian jakościowych w kształceniu zawodowym.
Jej uczestnikami byli: wiceminister Teresa Wargocka, przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, powołani przez MEN-eksperci dobrej zmiany. W czasie spotkania wypracowano kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym, które zbliżą świat edukacji do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.
W debacie MEN uczestniczyła Jolanta Grędzińska-Kosiorek nauczyciel konsultant W-M ODN Filii  w Olecku - ekspert dobrej zmiany, prezentując wyniki przeprowadzonych diagnoz i debat lokalnych na temat potrzeb pracodawców, szkół i nauczycieli w obszarze szkolnictwa zawodowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

21-22 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Była to już druga wizyta studyjna, tym razem w Opolu i Krasiejowie, pt. „Realizacja wymagań ogólnych z  podstawy programowej w miejscu edukacji bezpośredniej – nowoczesny warsztat metodyczny nauczyciela”. Pierwszego dnia dyrektorzy odwiedzili Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, gdzie uczestniczyli w zajęciach w pracowniach „Zaczarowanego Świata”. Zaprezentowano w nich nowatorskie metody kształcenia kompetencji kluczowych. W  drugim dniu wizyty  pod kierunkiem dr Andrzeja Boczarowskiego (Uniwersytet Śląski)  dyrektorzy uczestniczyli w wykładzie  i zwiedzali Park Nauki i Ewolucji Człowieka. Trudy dalekiej podróży zrekompensowały niezwykłe wrażenia z wizyty, która stała się inspiracją do planowania nowatorskich działań w  szkołach i przedszkolach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

28 kwietnia wicedyrektor W-M ODN w Olsztynie, Henryk Sienkiewicz, wraz z kilkunastoma dyrektorami regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli wziął udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Sejmu RP. Jego tematem była „Rola i znaczenie doskonalenia nauczycieli w systemie polskiej edukacji. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z kuratoriami oświaty.”
Podczas spotkania dyrektorzy zaprezentowali stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli odnośnie przyszłości systemu doskonalenia i doradztwa w naszym kraju.
Henryk Sienkiewicz

29 kwietnia w Ełckim Centrum Kultury  odbyła się wiosenna sesja rodzinna ”Ekologia człowieka w kontekście ochrony przyrody. Jak uzyskać certyfikat szkoły przyjaznej rodzinie?” Wysoka frekwencja uczestników potwierdziła trafność tematu oraz dobór prelegentów: prof. Grzegorza Łęcickiego, Wojciecha Starzyńskiego - prezesa Fundacji "Rodzice szkole" oraz Janusza Prucnala z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Poziom organizacyjny zapewniła współpraca W- M ODN w Olsztynie Filia w Olecku z partnerami społecznymi.
Zuzanna Hołubowicz

Skip to content