W Ośrodku w listopadzie

3 listopada 2016 r. odwiedziła naszą placówkę 16 osobowa grupa nauczycieli z Kaliningradu. Nauczyciele Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach nt. „Zabawy plastyczne rozwijające kreatywność”. Uczestnicy dekorowali świece metodą decupage. Wykonywali również ozdoby związane ze świętami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Wierczuk

5  listopada  zakończono  cykl  zajęć „Polonistyczne testy standaryzowane w szkole podstawowej i gimnazjum  szansą na sukces edukacyjny uczniów”. W zajęciach wzięło udział prawie 300 nauczycieli. Jestem dumna z nich, ponieważ  skorzystali z szansy rzetelnej oceny umiejętności uczniów  i potwierdzili wzrost zainteresowania możliwością oceny efektywności nauczania.   Dziękuję prof. Romanowi Dolacie i Instytutowi Badań Edukacyjnych  za owocną współpracę  i prawo do korzystania z  materiałów opracowanych w ramach projektu systemowego: „Badanie jakości i efektywności edukacji”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Elżbieta Jermacz

6 listopada 10 osób ukończyło kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”. Nauczyciele uzyskali uprawnienia do prowadzenia zajęć  dotyczących udzielania pierwszej pomocy w ramach nauczanego przedmiotu -Edukacja dla bezpieczeństwa.
Ewa Wierczuk

6 listopada odbył się warsztat Boże Narodzenie i Adwent w Klanzie. Szkolenie prowadziła trener Klanzy – Anna Rodziewicz. Poprzez zabawy ruchowe, tańce i działania plastyczne uczestnicy mieli okazję poznać sposoby realizowania zagadnień dotyczących Adwentu i Bożego Narodzenia. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

7 listopada w ramach grantu W-M Kuratora Oświaty i przy współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie, w gościnnych murach I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie – W-M ODN w Olsztynie zorganizował wojewódzką konferencję Sienkiewicz na nowo czytany, podsumowującą Rok Sienkiewicza w naszym regionie. Swoją obecnością zaszczyciło ją ponad 170 osób, w tym Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty i Barbara Antczak – Dyrektor Kształcenia, Wychowania i Opieki w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Najnowszy stan badań nad H. Sienkiewiczem i jego twórczością przedstawili: dr hab. Jolanta Sztachelska – profesor Uniwersytetu w Białymstoku i prof. dr. hab. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie przykładami dobrej praktyki w zakresie omawiania na zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej twórczości Sienkiewicza z zebranymi podzieli się poloniści szkół olsztyńskich, odpowiedni według etapów edukacyjnych: dr Paweł Pietrzyk, Regina Komarzewska-Skolimowska i Wiesława Zielińska. Praktyczną formą kontynuacji konferencji były warsztaty przeprowadzone 19 listopada 2016 r. przez niżej podpisanego. Wzięło w nich udział 40 osób w dwóch grupach.
Taka forma podsumowania Roku Sienkiewicza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestniczących w niej nauczycieli.
Uczestnikom konferencji i warsztatów składam najserdeczniejsze podziękowania za aktywne zaangażowanie się w te przedsięwzięcia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Wojciech Tański

9 listopada w W-M ODN Filia w Olecku oraz 21 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku obyły się szkolenia nauczycieli klas 0. 1-3, 4 na temat „Specyfika pracy z uczniem we wczesnym i środkowym wieku szkolnym ukierunkowana na rozwój postaw i kompetencji społecznych dziecka”. Celem spotkań z nauczycielami było zwiększanie efektywności w procesie edukacji i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów w młodszym wieku szkolnym, niezbędnych do życia we współczesnym świecie oraz budowania relacji z innymi.
Małgorzata Burba

14 listopada oraz 19 października w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie  „Edukacja przez ruch, czyli zabawy paluszkowe i ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym”.  Kurs poprowadziły Agnieszka Spikert i Iwona Jurczak. Szkolenie miało formę warsztatową. Jego celem było ukazanie znaczenia zabaw ruchowych w rozwoju małego dziecka. Podczas szkolenia nauczyciele edukacji elementarnej w aktywny sposób poznawali pląsy, rymowanki, gry podwórkowe, wyliczanki i zabawy paluszkowe.
Październikowy warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem w związku z tym w listopadzie odbyła się jego powtórka. Z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych szkoleniem nauczycieli planowane są jego kolejne edycje w grudniu i styczniu. Zainteresowanych zapraszamy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

14 i 15 listopada odbyły się w W-M ODN w Olsztynie spotkania nauczycieli matematyki poświęcone problemom metodycznym kształcenia matematycznego, realizowane w ramach kolejnej edycji Forum Nauczycieli Matematyki.
14 listopada, na zajęciach  Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki spotkali się nauczyciele szkół podstawowych. W szkoleniu uczestniczyło 19 nauczycieli. 15 listopada nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 18 osób – spotkali się na szkoleniu Matematyka na planszy – matematyczne gry planszowe i karciane dla szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum.
W czasie spotkań uczestnicy mieli okazje do zapoznania się z ciekawymi pomocami dydaktycznymi oraz metodami ich wykorzystania w praktyce.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Moderatorzy FNM: Henryk Sienkiewicz i Józef Paszuk

14 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi oraz 23 listopada  w Szkole Podstawowej w Bystrym odbyły się szkolenia nauczycieli klas 0, 1-3, 4 na temat „Realizacja treści podstawy programowej w zakresie edukacji globalnej a kształtowanie postaw prospołecznych i promowanie idei wolontariatu szkolnego”. Cieszyły się one zainteresowaniem uczestników, szczególnie zaprezentowane, innowacyjne metody pracy z uczniami, by w atrakcyjny sposób realizować założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wychowania do wartości.
Małgorzata Burba

15 i 22 listopada konsultanci Filii W-M ODN w Olecku w pełnym składzie przeprowadzili wyjazdowe konferencje powiatowe “Interdyscyplinarne podejście do edukacji i wychowania”. Konferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników – w powicie gołdapskim 110 osób, w powiecie węgorzewskim 70 osób. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji Gołdapi Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji Węgorzewie
Zbigniew Bogdan

16 listopada odbyło się seminarium na temat Współczesny tekst literacki w metodzie dialogu w pracy z dzieckiem młodszym. Szklenie adresowane było do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Poprowadziła je Agnieszka Spikert, nauczyciel konsultant W-MODN w Olsztynie. Celem szkolenia było przybliżenie nauczycielom metod pracy z literaturą dziecięcą oraz prezentacja najnowszej i wartościowej literatury dla dzieci. Seminarium uatrakcyjniły zbiory książek zgromadzonych przez autorkę seminarium oraz zbiory z Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, które zaprezentowała Sylwia Sawicka, pracownik W-M Biblioteki Pedagogicznej.
Agnieszka Spikert

16 listopada  w  Filii W-M ODN w Olecku  zakończył się  zapoczątkowany w październiku cykl warsztatów (24 godz.) dla Szkolnych Liderów Edukacji Globalnej.
Projekt jest realizowany we współpracy z ORE pod patronatem MEN i MSZ – dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży opartych na uniwersalnych wartościach oraz rozwijania kluczowych kompetencji istotnych  w procesie uczenia się.
Celem warsztatów było wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z zespołami nauczycieli, radami pedagogicznymi oraz włączenie uczniów w Tydzień Edukacji Globalnej, konkursy i inne działania projektowe.
W naszym regionie 10 szkół realizuje założenia Projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” (Moduł1 2016).
W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 zapraszamy kolejne szkoły do współpracy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Jolanta Grędzińska-Kosiorek – koordynator regionalny EG 2016/2017

 18-19 listopada 33 członków Klubu Aktywnego Dyrektora uczestniczyło w  wizycie studyjnej w Niepublicznej Szkole NoBell w Konstancinie Jeziornej. Był to już trzeci wspólny wyjazd, a opinie Dyrektorów, które przesłali do organizatorów, mogą stanowią o wartości wyjazdu.
Ewa Nosowicz

19 listopada odbyła się wizyta studyjna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie, którą zorganizowały Agnieszka Spikert i Alicja Szarzyńska. Wyjazd odbył się w ramach szkolenia  Uczenie się przez doświadczanie – przykłady dobrych praktyk. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Purdzie. W wizycie studyjnej uczestniczyło 40 nauczycieli naszego województwa. Celem szkolenia było zaprezentowanie ciekawych i nowoczesnych metod pracy z uczniami w szkole podstawowej i w przedszkolu na przykładzie małej, wiejskiej szkoły.  Spotkanie rozpoczęła Danuta Adamowicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie. Zaprezentowała gościom projekty realizowane w szkole na przestrzeni ostatnich lat. Warsztaty były finansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

20 listopada odbył się warsztat „Bajkoterapia, biblioterapia- jak czytaniem pomagać”. Szkolenie poprowadziła nauczyciel bibliotekarz –  Elżbieta Kłodawska Dulka. Podczas kursu nauczyciele poznali metody pracy z książkami terapeutycznymi adresowanymi do dzieci młodszych. Poznali wiele pozycji z zakresu biblioterapii oraz tworzyli, w oparciu o poznane metody pracy, scenariusze zajęć z dziećmi. Szkolenie cieszyło się dużą frekwencją nauczycieli. Zainteresowanych poszerzeniem umiejętności w zakresie biblioterapii zapraszamy na część II szkolenia, które odbędzie się wiosną. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

21 listopada w W- M ODN Filia w Olecku obyło się szkolenie „ Cyberprzemoc – nieproszony gość w szkole. Interwencja wychowawcza w sytuacji naruszania norm społecznych”. Uczestniczyli w nim specjaliści szkolni: pedagodzy i psycholodzy, bardzo zainteresowani zjawiskiem cyberprzemocy,  a szczególnie wymianą doświadczeń na temat działań profilaktycznych podejmowanych w środowisku szkolnym na różnych etapach edukacyjnych.
Małgorzata Burba

22 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących. Konsultanci regionalni Programu Erasmus+ Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady działania programu oraz warunki uczestnictwa w sektorze Edukacja szkolna. Agnieszka Jaszkowska i  Elżbieta Napiórkowska ze  Szkoły Podstawowej w Rękusach, realizatorki projektu  w ramach Programu, podzieliły się wiedzą i doświadczeniem w zakresie korzyści dla szkoły z realizacji programu Erasmus+ Akcja KA2. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

23 listopada w  Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących. Konsultanci regionalni Programu Erasmus+ Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady działania programu oraz warunki uczestnictwa w sektorze Edukacja szkolna. Małgorzata Głowacka, Iwona Ferdyn ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu, niezwykle doświadczone realizatorki projektu  w ramach Programu podzieliły się wiedzą  w zakresie realizacji projektów  Erasmus+ Akcja KA2 (współpraca szkół). Katarzyna Stępczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu przedstawiła swoje doświadczenia związane z aplikowaniem i realizowaniem projektu Erasmus+ Akcja KA1 (mobilność nauczycieli). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

24 listopada w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w Programie Erasmus+ Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących. Konsultanci regionalni Programu Erasmus+ Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady działania programu oraz warunki uczestnictwa w sektorze Edukacja szkolna. Ewa Kopacka ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie podzieliła się wiedzą na temat zasad aplikowania do Programu, a także swoim bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji wielu projektów finansowanych przez UE.  Następnie Anna Zduńczyk  z Gimnazjum nr 7 w Olsztynie przedstawiła bardzo ciekawy projekt Erasmus+ (współpraca szkół) realizowany przez uczniów i nauczycieli gimnazjum. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Ewa Nosowicz

25 listopada w Zespole Szkół Sportowych w Ełku odbył się Konkurs Historyczny do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatów Ełk, Gołdap, Olecko  – „Cichociemni – elita polskiej dywersji”. Został o zorganizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku, Zespół Szkół Sportowych w Ełku i Muzeum Historyczne w Ełku.
Laureatami konkursu zostali uczniowie z ełckich szkół: Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny ”Inki”  – I miejsce; Gimnazjum nr 4- II miejsce; Gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych – III miejsce.
Jacek Rutkowski

26 listopada  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie odbyło się seminarium „Zapanować nad emocjami – zapanować nad słowami”. Wybrane problemy agresji językowej. Spotkanie poprowadziła  prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego . Interesujące wystąpienie miał również dr Paweł Pietrzyk z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego, który łączy pracę naukową z dydaktyką szkolną. Uczestnicy zgodzili się ze stanowiskiem, że  w  ostatnich  latach nasila się w polszczyźnie wiele zjawisk negatywnych. Jednym z nich jest agresja językowa. Polega ona na wyrażaniu negatywnego wartościowania i złych emocji wobec odbiorcy lub tematu wypowiedzi, wynikających z przyjętej przez nadawcę wrogiej postawy wobec świata. O tych trudnych relacjach między wartościami i antywartościami dyskutowało prawie 100 polonistów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Elżbieta Jermacz

26 i 27 listopada odbył się dwudniowy kurs „Edukacja polisensoryczna. Edukacja przez ruch – nauka czytania i pisania technikami systemu”. Szkolenie prowadziła Dorota Dziamska-Visser – autorka systemu edukacji przez ruch oraz autorka projektu nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Celem szkolenia było pokazanie  jak w przyjazny dziecku sposób wprowadzić je w świat pisma. Oczywiście nie zabrakło podczas szkolenia ruchu, muzyki i działań plastycznych. Podczas spotkania Dorota Dziamska zaprezentowała uczestnikom kursu projekt podstawy programowej. Towarzyszyło temu wydarzeniu wiele pełnych emocji dyskusji.
Dużo zainteresowanych tym szkoleniem nauczycieli  nie mogło w  nim uczestniczyć z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. W związku z tak dużym zainteresowaniem powtórzymy ten kurs na przełomie kwietnia i maja.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Agnieszka Spikert

28 listopada W-M ODN w Olsztynie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczął cykl zajęć  Poniedziałek z Baltiem – nauka kodowania dla nauczycieli przedszkoli miasta Olsztyna. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem nauczycielek przedszkoli.
Leszek Kalinowski

Możesz również polubić…

Skip to content