Zasady publikowania w Kajecie

  • Nadesłany tekst musi spełniać warunki określone w ustawie o prawach autorskich.
  • Teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym muszą spełniać wymogi tekstów tego typu.
  • Pod nadesłanym tekstem muszą znajdować się dane autora (imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa szkoły lub placówki, nazwa miejscowości).
  • Teksty i zdjęcia (w osobnym pliku w formacie JPG.) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: tanski@wmodn.olsztyn.pl
  • Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów, nie informuje o przyjęciu lub nie do druku, nie przyjmuje tekstów, które zostały wysłane do innego czasopisma.
  • Redakcja ma prawo wprowadzić zmiany i skróty w nadesłanym artykule. W przypadku artykułów zamówionych po uprzednim skontaktowaniu się z autorem. W przypadku artykułów niezamówionych bez wcześniejszego kontaktowania się z autorem.
  • W przypadku wątpliwości, czy dany tekst powinien znaleźć się w danym numerze czasopisma, o jego zamieszczeniu w nim decyduje redaktor naczelny po zasięgnięciu opinii zespołu redakcyjnego.
Kajet - wydania aktualne
Kajet - wydania archiwalne

zobacz wszystkie

Skip to content