Kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ogłasza rekrutację na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 r. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.).

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Założenia organizacyjne:

 • planowany termin rozpoczęcia – wrzesień 2016, planowany termin zakończenia – maj 2017;
 • liczba godzin zajęć – 210 godzin zajęć obowiązkowych realizowanych w weekendy (przeciętnie dwa zjazdy w miesiącu), z wykorzystaniem jednego, pełnego tygodnia ferii zimowych;
 • przewidywana liczebność grupy szkoleniowej wynosi: 18 - 25 osób;
 • warunkiem uruchomienia kursu  jest zgłoszenie się nie mniej niż 18 zainteresowanych osób;
 • całkowity koszt kursu – 1600 złotych, z możliwością rozłożenia na raty.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
 • zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu;
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do obejmowania stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.).

Zgłoszenie na kurs można przesłać na „karcie zgłoszenia”:

 • pocztą (adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn – z dopiskiem „kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą”),
 • faksem  - nr faxu: 89 522 85 25
 • e-mailem – na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego na stronie W-M ODN w Olsztynie.
O terminie pierwszego spotkania, osoby zainteresowane otrzymają informację, na adres do korespondencji lub e-mail podany w zgłoszeniu, po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela - Józef Paszuk,
konsultant W-M ODN w Olsztynie,

tel.: 89 522 85 14,
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content