Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na  kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą organizowany w roku szkolnym 2022/2023.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z dnia 25.08.2017, poz. 1597, z późniejszymi zmianami).

Założenia organizacyjne:

 • kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 r.
 • planowany termin rozpoczęcia – wrzesień/październik 2022, planowany termin zakończenia – maj/czerwiec 2023;
 • liczba godzin zajęć – 220 godzin zajęć obowiązkowych realizowanych w weekendy (przeciętnie dwa spotkania w miesiącu),
 • zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.30 – 15.30 i będą prowadzone przez edukatorów- praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji oraz funkcjonowania placówek oświatowych.
 • przewidywana liczebność grupy szkoleniowej wynosi: 15 - 25 osób
 • całkowity koszt kursu – 2 100 złotych, z możliwością rozłożenia na raty, oraz możliwością otrzymania faktur
 • zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej:
  ‒ stacjonarne, w siedzibie Ośrodka
  ‒ online, przy wykorzystaniu Platformy Google Meet,
  uwaga: spotkania „naoczne” będą mogły być realizowane, jeśli nie będzie ograniczeń związanych z zagrożeniami, oraz po uzgodnieniu z uczestnikami (szczegółowe informacje będą podane po uruchomieniu szkolenia).

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
 • zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu;
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do obejmowania stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Zgłoszenie na kurs można przesłać poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego na stronie W-M ODN w Olsztynie.

O terminie pierwszego spotkania - osoby zainteresowane - otrzymają informację, na adres do korespondencji lub e-mail podany w zgłoszeniu, po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela - Józef Paszuk,
konsultant W-M ODN w Olsztynie,
tel.: 89 522 85 14,  paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content