Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że przyjmuje jeszcze zgłoszenia na  kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą realizowany w oparciu o nowy, ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 r.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z dnia 25.08.2017, poz. 1597).

Założenia organizacyjne:

 • planowany termin rozpoczęcia – wrzesień 2020, planowany termin zakończenia – maj 2021;
 • liczba godzin zajęć – 220 godzin zajęć obowiązkowych realizowanych w weekendy (przeciętnie dwa zjazdy w miesiącu), z ewentualnym wykorzystaniem jednego, pełnego tygodnia ferii zimowych;
 • przewidywana liczebność grupy szkoleniowej wynosi: 18 - 25 osób - warunkiem uruchomienia kursu  jest zgłoszenie się nie mniej niż 18 zainteresowanych osób;
 • całkowity koszt kursu – 2000 złotych, z możliwością rozłożenia na raty.
 • zajęcia odbywać się będą w formie naocznej ale, jeśli będą obowiązywały ograniczenia związane z zagrożeniami, zajęcia prowadzone będą on-line (szczegółowe informacje będą podane w momencie uruchamiania szkolenia)

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
 • zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem kursu;
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do obejmowania stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Zgłoszenie na kurs można przesłać na „karcie zgłoszenia”:

 • pocztą (adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn – z dopiskiem „kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą”),
 • faksem  - nr faxu: 89 522 85 25
 • e-mailem – na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

lub poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego na stronie W-M ODN w Olsztynie.

O terminie pierwszego spotkania - osoby zainteresowane - otrzymają informację, na adres do korespondencji lub e-mail podany w zgłoszeniu, po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela - Józef Paszuk, konsultant W-M ODN w Olsztynie,
tel.: 89 522 85 14,  paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content