Polityka prywatności

Oświadczenie uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

  1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałam/em poinformowana/y iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu na formę doskonalenia organizowaną przez W-M ODN w Olsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 litera a/b/c/d/e rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia rekrutacji do końca bieżącego roku szkolnego.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane ze strony www.wmodn.olsztyn.pl.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zapisania na formę doskonalenia nauczycieli. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuzyskanie przez Pana/Panią zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia nauczycieli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć i filmów zamieszczanych na stronach internetowych W-M ODN w Olsztynie oraz w Warmińsko-Mazurskim Kwartalniku Oświatowym „Kajet”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.