warmia warmia youtube facebook

Lapidarium Geologiczne na Wzgórzach Dylewskich

26 listopada 2015 roku uroczyście otwarto na Wzgórzach Dylewskich Lapidarium Geologiczne, które zrealizowane zostało przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich we współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, w osobie pani Alicji Szarzyńskiej. Nadzór merytoryczny oraz wybór głazów i ich opis przygotował dr Dariusz Gałązka z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Zgromadzono w nim obecnie ponad 30 okazów, w tym licznie reprezentowane są eratyki przewodnie. Pochodzą one głównie z lokalnych odkrywek kopalni kruszywa naturalnego w Glaznotach, Marcinkowie, Tułodziadzie.

Z miedzy w Lubstynie przywiezione zostały gnejs oczkowy i pegmatyty (znalezione przez autorkę artykułu). Dwa głazy narzutowe (porfir Påskallavik i diabaz Öje) przyjechały (przywiezione przez autorkę niniejszego artykułu) ze żwirowni w Ługwałdzie (AMB-J.K. Roboty ziemne, żwir, piasek). Okazy takie także można znaleźć na Wzgórzach Dylewskich. Zgromadzone okazy reprezentują wszystkie typy petrograficzne skał - magmowe, osadowe, metamorficzne.

W lapidarium ustawiona została dużego formatu tablica informacyjna z wyjaśnieniem, co to jest lapidarium, głaz narzutowy, eratyk, narzutniak; krótko opisane zostały największe głazy: na świecie, Europie, Polsce i na Wzgórzach Dylewskich. Zamieszczone zostały tabele dziejów Ziemi i podziału czwartorzędu z dokładnym opisem zlodowacenia Wisły; schematyczna mapa z opisem głównych prowincji pochodzenia eratyków przewodnich; schemat nasunięcia lądolodu fazy poznańskiej zlodowacenia Wisły w rejonie Wzgórz Dylewskich oraz słowniczek pojęć. W lapidarium geologicznym prezentowane są eratyki pochodzące z trzech prowincji…

Więcej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/dolne_menu-lapidarium.html