warmia warmia youtube facebook

Warsztaty „Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia (TOC) na lekcjach przedmiotów przyrodniczych”

Serdecznie zapraszam nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz nauczycieli zainteresowanych  na bezpłatne warsztaty: „Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia (TOC) na lekcjach przedmiotów przyrodniczych”, które odbędą się 30 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, II piętro sala 206.
W programie:
1.Wprowadzenie do TOC
•Filozofia i założenia leżące u podstaw TOC.
•Omówienie kluczowych myśli i założeń TOC.
•Narzędzia TOC.
2.Gałązka logiczna
•Wprowadzenie do narzędzia logicznego myślenia i możliwości jego zastosowania. Budowanie sekwencji zdarzeń „jeśli- to”.
•Graficzna organizacja zależności przyczynowo- skutkowych i proces sprawdzania poprawności przyjmowanych założeń („dlaczego?”).
•Proces tworzenia gałązki prostej i złożonej.
•Odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do dotychczasowych doświadczeń.
3.Chmurka
•Zapoznanie z narzędziem analizy konfliktu i omówienie jego praktycznych zastosowań.
•Proces definiowania problemu poprzez określenie sprzecznych żądań. Rodzaje konfliktów (wewnętrzne i zewnętrzne).
•Określanie potrzeb i ustalanie wspólnego celu.
•Generowanie założeń i rozwiązań w odniesieniu do żądań, potrzeb i celów.
•Ocena logiki dokonanej analizy konfliktów.
•Odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do dotychczasowych doświadczeń.
4.Drzewko Ambitnego Celu
•Wprowadzenie do narzędzia strategicznego planowania. Definiowanie ambitnego celu.
•Etapy budowania Drzewka Ambitnego Celu.
•Określanie przeszkód, formułowanie celów pośrednich oraz ustalanie działań.
•Praca w grupach z wykorzystaniem Drzewka Ambitnego Celu.
•Odniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności do dotychczasowych doświadczeń.

Zajęcia prowadzi Dominika Witek, doświadczony edukator w zakresie pracy metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi TOC, aktywnych metod nauczania w tym TOC.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach proszę o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy nr szkolenia A-106 w terminie do 28 listopada 2019 r.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Alicja Szarzyńska, tel. kom. 501602659, szarzynska@wmodn.olsztyn.pl

Zapraszam
Alicja Szarzyńska