W Ośrodku w czerwcu

2 czerwca 2020 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora w formie wideokonferencji online. Gościem spotkania była Ewa Radanowicz i jej niezwykła książka „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”. Temat spotkania to „Zmiana w nadzorze pedagogicznym w szkole i przedszkolu – wszystko jest możliwe”. Dyrektorzy, którzy we wrześniu 2019 r. uczestniczyli w bezpośrednim spotkaniu z Ewą Radanowicz, a w listopadzie 2019 r. uczestniczyli w wizycie studyjnej, zadawali bardzo wiele pytań i dzielili się refleksami i doświadczeniem dotyczącym zmian, jakie wprowadzili w swoich placówkach po obserwacji sposobów zarządzania w Szkole Podstawowej w Radowie Małym.
Ewa Nosowicz

4 – 7 czerwca na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie online Realizacja nowej podstawy programowej katechezy – korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną. W trakcie szkolenia nauczyciele religii zapoznali się z wybranymi pojęciami związanymi z tematyką szkolenia. Ponad to przeanalizowali zapisy podstawy programowej katechezy, podstawy kształcenia ogólnego oraz zapisy nowego programu nauczania religii rzymskokatolickiej, a także wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej oraz elementy metodyki nauczania.
Bożena Osik

8 czerwca odbyło się szkolenie on-line na temat „Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki”. Szkolenie adresowane było do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkania prezentowane były ćwiczenia diagnozujące i rozwijające intuicje matematyczne (tzw. dziecięce liczenie) oraz myślenie operacyjne dzieci młodszych.
Agnieszka Spikert

14 czerwca zakończył się kurs – Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z województwa: warmińsko –mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego oraz lubuskiego.
Celem kursu było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć online. Uczestnicy zapoznali się z procesem realizacji edukacji zdalnej, zasadami i metodami pracy na odległość, specyfiką komunikacji i oceniania w edukacji zdalnej oraz z wybranymi narzędziami pracy. Szkolenie prowadzono zgodnie z zasadami metodyki nauczania online.
Ewa Wierczuk, Bożena Osik

18 czerwca odbyło się zakończenie kursu on-line „Uczę bez stopni – ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej”. Była to już druga edycja tego kursu w formie on-line. Część kursu odbyła się na platformie moodle i składała się z IV modułów. Ponadto dwa moduły zakończone były wideokonferencjami podczas których uczestnicy mogli wymieniać się z prowadzącą swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z zagadnieniami kursu.
Agnieszka Spikert

22 czerwca podsumowany został wojewódzki konkurs geograficzno-biologiczny „Sketchnoting, czyli moja notatka wizualna”, który skierowany był do nauczycieli i uczniów klas V-VII szkoły podstawowej z województwa warmińsko-mazurskiego.
Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze, Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa, Alicja Matusewicz

23 czerwca odbyło się szkolenie na temat „Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci”. Szkolenie miało formę wideokonferencji i skierowane było do nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi. Jego celem było ukazanie znaczenia ruchu w procesie edukacyjnym. Ruch jest naturalną potrzeba rozwojową dzieci młodszych dlatego uczestnicy mieli okazję poznania elementów ćwiczeń kinezjologicznych i metody GoNoodle. Ponadto prezentowane były sposoby wplatania ruchu w proces edukacyjny.
Agnieszka Spikert

29 czerwca w ramach oferty wakacyjnej odbyło się szkolenie na temat „Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania”. Miało ono formę wideokonferencji na platformie gogle-meet. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Celem szkolenia było pokazanie ćwiczeń i zabaw ułatwiających nauczycielom rozmowę na temat przyjemnych i nieprzyjemnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Agnieszka Spikert

29 czerwca na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie rozpoczęła się druga edycja 30 – godzinnego szkolenia online Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online. Uczestnicy będą pracowali przez trzy tygodnie, wykonując wskazane w sylabusie aktywności: wypowiedzi na forum, analiza materiałów, wykonywanie zadań, quizu oraz testu sprawdzającego. Szkolenie zakończy się 19 lipca.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

30 czerwca zakończył się Międzyszkolny Festiwal Nauki i Sztuki, którego inicjatorem był Obwód Warmińsko-Mazurski ZHR. Do akcji włączyło się wiele instytucji kulturalno-oświatowych województwa, wśród nich W-M ODN w Olsztynie, gdzie koordynatorkami zostały Alicja Szarzyńska (geografia) i Iwona Jóźwiak (historia).
Intencją Festiwalu było pokazanie efektów wspólnej pracy nauczycieli i uczniów w trudnym okresie nauki zdalnej. Wiele szkół i przedszkoli zaprezentowało swoją kreatywność i nieszablonowe formy pracy w realizacji podstawy programowej. Udział w minimum trzech konkurencjach dawał szansę zdobycia tytułu „Zda(o)lnej Szkoły” czy (Zda(o)lnego przedszkola”. Z naszego województwa w festiwalu wzięły udział 43 placówki, które łącznie wykonały 181 zadań.
Alicja Szarzyńska i Iwona Jóźwiak

30 czerwca odbyła się wideokonferencja „Nauczanie zdalne na historii i przedmiotach przyrodniczych (biologii, geografii, przyrodzie) – doświadczenia ostatnich trzech miesięcy”, w której udział wzięło 31 nauczycieli.
Spotkanie to było wyjątkowe, jego uczestnicy mieli okazję się spotkać na wizji, obserwować mowę ciała, pokazać swoje emocje, a przede wszystkim podzielić się swoimi cennymi doświadczeniami, refleksjami w zakresie zdalnego nauczania. Oto przykładowa wypowiedź uczestniczki wideokonferencji „Zdobyta wiedza i doświadczenia innych nauczycieli z pewnością będzie przydatna i wykorzystana zarówno podczas lekcji i ewentualnego nauczania zdalnego. Doświadczenie i praktyka innych są naprawdę pomocne”.
Alicja Szarzyńska, Iwona Jóźwiak, Agata Chałupa


30 czerwca odbyła się spotkanie nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych podsumowujące rok szkolny 2019/2020, problemy które napotkaliśmy w trakcie, wnioski do dalszej pracy i nowe możliwe rozwiązania na kolejny rok szkolny.
Agata Lichy

Możesz również polubić…

Skip to content