W Ośrodku w kwietniu

1 kwietnia 2020 r. na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynieodbyły się drugie konsultacje online Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Konsultacje są realizowane w formie czatu. Uczestnicy po spotkaniu mają dostęp do aktów prawnych regulujących awans zawodowy oraz do listy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z poruszanym problemem.
Bożena Osik

2 i 3 kwietnia odbyły się konsultacje online „Sketchnoting, czyli moja notatka wizualna”, adresowane do nauczycieli biologii i geografii. Ciekawe propozycje notatek wizualnych zostały zamieszczone na Platformie Moodle – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa, Alicja Matusewicz

2 kwietnia odbyło się webinarium „Uniwersalne narzędzia do nauczania zdalnego w kontekście zaleceń MEN - programy do zadań interaktywnych”. Prowadząca spotkanie, Katarzyna Pietrzyk, reprezentująca dokonania Szkoły Cyfrowej, wprowadziła  zainteresowanych nauczycieli języka polskiego, przyrody, geografii, biologii w świat nauczania zdalnego. Zaprezentowała programy do zadań interaktywnych: Learning Apps, Wordwall, Kahoot. W gorącej dyskusji z nauczycielami dzieliła się jako praktyk rozwiązaniami sprawdzonymi, odpowiadała rzeczowo na wszystkie pytania, wspierała pomysły uczestników. Zyskała niebywałe uznanie, o czym świadczą liczne podziękowania.
Alicja Szarzyńska, Elżbieta Jermacz

8, 9, 10 i 14 kwietnia Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zorganizował na platformie Clickmeeting 20-godzinne warsztaty w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”. Koordynatorzy regionalni oraz nauczyciele spotkali się, aby wypracować materiały ułatwiające adaptację ucznia migrującego w polskiej szkole. Głównymi zagadnieniami była m.in. organizacja i rola zespołu wsparcia edukacyjnego dla dziecka migrującego, lista zadań, opracowanie strategii komunikacji między członkami czy wzór dokumentacji zespołu. Poruszono również kwestie związane z aspektem prawnym oraz praktycznym np. w nauczaniu języka polskiego. Wszystkich zainteresowanych tematem ucznia z doświadczeniem migracji, potrzebujących w tym aspekcie materiałów pomocniczych zapraszam do kontaktu.
Iwona Jóźwiak

8 kwietnia na platformie Jitsi spotkali się na konsultacjach online opiekunowie stażu. Wypełnianie zadań opiekuna stażu stanowi wyzwanie, szczególnie w obecnej sytuacji. Konsultacje na platformie umożliwiły nauczycielom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, a także wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonej dokumentacji.
Bożena Osik

15 kwietnia trzecia grupa nauczycieli spotkała się na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie. Konsultacje online nt. Konstruowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego gromadzą osoby, które kończą swój staż. Zmienione warunki pracy rodzą wiele pytań.
Bożena Osik

16 kwietnia na platformie Jitsi odbyła się konferencja online Nowa Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce. Kolejna grupa nauczycieli religii poznała nowa podstawę, która będzie wdrażania w szkołach od roku 2020/2021. Zgodnie z przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski strukturę dokumentu, nowa podstawa od 1 września będzie obowiązywała w klasie 1 oraz 5 szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Bożena Osik

 20, 22 i 24 kwietnia na Platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii odbyły się fora dyskusyjne i wymiana materiałów do zdalnego nauczania.
Alicja Szarzyńska, Agata Chałupa, Alicja Matusewicz

20 - 26 kwietnia na platformie Moodle nauczyciele religii uczestniczyli w szkoleniu online Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii. Katecheci zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na platformie oraz wykonywali wskazane zadania. Warunkiem zaliczenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia było: dokonanie operacjonalizacji celów, skonstruowanie pięciu zadań sprawdzających wiedzę oraz utworzenie testu sprawdzającego wiedzę uczniów. Każdy z uczestników otrzymał informację zwrotną dotyczącą wysłanych prac.
Bożena Osik

21 kwietnia zakończyła się pierwsza edycja kursu e-learningowego Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej.  Kurs odbywał się na platformie Moodle i trwał od 25 marca. Celem szkolenia było kształtowanie umiejętności konstruowania zadań rozwijających u uczniów kompetencje w zakresie czytania ze zrozumieniem. Szkolenie składało się z 3 modułów. Po każdym module uczestnicy mieli do wykonania zadanie w zakresie kształconej umiejętności. Wszyscy uczestnicy, a było ich 27 z sukcesem ukończyli kurs. Chętnych zapraszamy na kolejne edycje kursu.
Agnieszka Spikert

22 kwietnia na platformie Moodle na temat Konstruowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego rozmawiała czwarta grupa nauczycieli. Łącznie, do końca kwietnia, z konsultacji online skorzystały 42 osoby
Bożena Osik

23, 28, 30 kwietnia odbyły się za pomocą platformy meet google szkolenia/konsultacje online dla nauczycieli wychowania fizycznego „Zdalne nauczanie z Wychowania Fizycznego (PZO, BHP, RODO)”. W szkoleniach uczestniczyło razem około 50 nauczycieli.
Zbigniew Bogdan

24 kwietnia na Platformie  Moodle W-M ODN w Olsztynie zakończyła się intensywna, tygodniowa praca nauczycieli języka polskiego w ramach sieci Kreatywny Polonista. Nauczyciele wymieniali się lekcjami, dzielili doświadczeniami i korzystali z banku inspiracji dydaktycznych ( 120 osób pobrało wybrane lekcje). Przeanalizowany został materiał „Zestawienie starej i nowej podstawy programowej”, który jest podstawą zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Elżbieta Jermacz

27 kwietnia zrealizowano już  trzecie webinarium „Nauczanie zdalne w kontekście rozporządzeń MEN – sposoby tworzenia testów on-line w Formularzach Google”, prowadzone przez  Katarzynę Pietrzyk, praktyka, prezentującego Szkołę Cyfrową. Tym razem punkt ciężkości został przesunięty na zdalne sprawdzanie, ocenianie i budowanie testów on-line w Formularzach Google Zbliżają się egzaminy i koniec roku szkolnego. Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, przyrody, geografii, chemii (ponad 30 osób), mieli szansę zdobyć nowe umiejętności, których wymaga aktualna sytuacja. Pełne emocji spotkanie zakończyło się oklaskami. Dziękujemy uczestnikom za ogromne zaangażowanie, aktywny udział, a prowadzącej za wiarygodność, takt, wyrozumiałość i ogromne doświadczenie w zakresie nauczania zdalnego.
Alicja Szarzyńska, Elżbieta Jermacz

27 kwietnia rozpoczęła się druga edycja się szkolenia online Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia. Szkolenie trwa 50 godzin. Rozpoczęło je 16 nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach położonych na  terenie różnych województw. Uczestnicy będą wykonywali określone w sylabusie aktywności przez 5 tygodni. Szkolenie zakończy się 31 maja.
Bożena Osik, Ewa Wierczuk

29 kwietnia w godzinach 11.00 – 13.30 odbyło się po raz pierwszy w formie wideokonferencji spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Tematem była „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nadzorze dyrektora szkoły/przedszkola w czasach pandemii". Wykładowca, Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie, zwróciła szczególną uwagę na konieczność dokonania zmian w priorytetach pracy szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa psychicznego uczniów podczas zdalnego nauczania.
Ewa Nosowicz

Możesz również polubić…

Skip to content