W Ośrodku w listopadzie

6 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie seminaryjne na temat „Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunku pracy nauczyciela”. Nauczyciele mogli poznać różne arkusze obserwacji i diagnozy, dowiedzieli się jak wyznaczać cele diagnozowania i obserwacji, oraz jak wykorzystać informacje zawarte w obserwacji i diagnozie do planowania pracy z dziećmi. Zapoznali się również z informacjami jak samodzielnie skonstruować narzędzie do obserwacji dziecięcej.
Iwona Jurczak

12,18 i 25 listopada w ełckich przedszkolach „Ekoludki”, „Mali Odkrywcy” i „Szczęśliwa Ósemka” odbyły się seminaria i lekcje otwarte z okazji święta Niepodległości 11 listopada. Zajęcia w oparciu o materiały IPN i grę edukacyjną „Polak Mały” prowadził nauczyciel-konsultant W-M ODN Filia w Olecku Jacek Rutkowski
Jacek Rutkowski

13 listopada zakończyły się 6-godzinne warsztaty Jak rozmawiać o wartościach w szkole?. Nauczyciele podczas dwóch środowych popołudni rozmawiali na temat deklarowanych i realizowanych wartości w szkołach oraz relacji między wartościami a potrzebami. Poznali także metody kształtowania  wartości zapisanych w podstawie programowej.
Bożena Osik

15 listopada odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla Uczniów Szkół Podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wzięło w nim udział 807 uczniów ze 167 szkół, którzy w ciągu 60 minut mieli do rozwiązania 21 zadań. Aby zostać zostać zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego, uczeń powinien otrzymać co najmniej 41 punktów z 60 możliwych do zdobycia. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 101 uczniów.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek Kalinowski

16 listopada nauczyciele religii spotkali się w ramach Klubu Pomysłowego Katechety – sieć współpracy. W trakcie spotkania wysłuchali prelekcji Ojca dra Grzegorza Gutka OFMCap na temat duchowości św. Franciszka z Asyżu. W części dydaktycznej Marta Krawczyk, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 311, podzieliła się wiedzą i umiejętnościami na temat tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Sway. W dalszej części spotkania nauczyciele tworzyli pomoce dydaktyczne na nadchodzący adwent.
Bożena Osik

20 listopada odbyły się warsztaty Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii – wordwall. Nauczyciele w trakcie zajęć poznali zasoby strony internetowej, wyszukiwali potrzebne do pracy materiały oraz tworzyli własne pomoce multimedialne.
Bożena Osik

21 – 23 listopada odbyła się wizyta studyjna 32 dyrektorów członków Klubu Aktywnego Dyrektora do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym (woj. zachodniopomorskie). Tematem wizyty były „Koncepcyjne i nowatorskie rozwiązania w nadzorze pedagogicznym dyrektora podnoszące efektywność wychowania i nauczania”. Opracowany przez Dyrektora szkoły Panią Ewę Radanowicz i nauczycieli model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela tzw. pracowniach tematycznych stał się dobrą praktyką i jest wdrażany przez kolejnych nauczycieli i inne szkoły. Ta placówka publiczna jest przykładem najlepszych praktyk z zakresu innowacyjnego zarządzania procesem uczenia się i nauczania. W programie wizyty studyjnej znalazło się zwiedzanie szkoły, poszczególnych pracowni z innowacyjnymi rozwiązaniami, a także zajęcia warsztatowe i seminaryjne prowadzone przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli. Przedstawione nowatorskie rozwiązania wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników wizyty studyjnej i pokazały, że efektywne nauczanie, oparte o najnowszą wiedzę z zakresu uczenia się jest możliwe w publicznej placówce, wymaga natomiast dużej odwagi i determinacji w dążeniu do celu.
Ewa Nosowicz

23 listopada zrealizowaliśmy kolejną edycję szkolenia Wyobraźnia nie zna granic- lapbook na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Co to jest lapbook ? Teczka interaktywna przypominająca papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. Lapbook to sposób na zachęcenie dzieci do czytania. Wyjątkowe zajęcia, bo wspierała je Ania Klimek, praktyk, polonistka z SP 2 w Olsztynie. Dziękuję!
Elżbieta Jermacz

23 listopada w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyły się 5 –godzinne warsztaty taneczne Tańce i zabawy dla dzieci – jasełka, karnawał. Szkolenie, wzorem poprzednich lat, prowadziła je siostra Monika Siemonko – ogólnopolski wodzirej. Zainteresowane Panie nie tylko miały okazję ćwiczyć wybrane tańce, lecz także poznać przykładowe scenariusze jasełek i zabaw karnawałowych.
Bożena Osik

24 listopada odbyły się warsztaty Korespondencja sztuk: obraz a literatura (w kontekście przygotowania do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego). Analiza podstawy programowej jednoznacznie wskazuje, że zadaniem nauczyciela języka polskiego jest przede wszystkim wychowanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie dzieł literackich, a także tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym. Z wyjątkową tematyką zmierzył się dr Paweł Pietrzyk, praktyk, nauczyciel, cudowny człowiek, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Elżbieta Jermacz

25 listopada w W –M ODN w Olsztynie pojawił się krajowy kufer dziedzictwa, czyli zestaw edukacyjny, z pomocą którego nauczyciele i edukatorzy mogą przeprowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży posługując się zaproponowanymi scenariuszami lub własną inwencją. Projekt jest realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” , którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Zajęcia pt. „Kufer pełen dziedzictwa – sposoby wykorzystania zasobów dziedzictwa w nauczaniu szkolnym” zgromadziły ponad 40 osób. Przedsięwzięcie jest zgodne z wytycznymi MEN o wychowaniu obywatelskim i patriotycznym. Dziękujemy Krakowskiej Plenerowni za wyjątkowe doświadczenie edukacyjne. Zainteresowani śledzą losy kufra na mapie województwa warmińsko-mazurskiego.
Elżbieta Jermacz, Alicja Szarzyńska

27 listopada nauczyciele edukacji przedszkolnej spotkali się na warsztatach „Od prostych rozwiązań konstrukcyjnych po wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej – LEGO® Education.” Zajęcia prowadziły trenerki –nauczyciele przyjaznej edukacji z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Olsztynie. Warsztaty zostały zaplanowane i zrealizowane we współpracy z regionalnym kierownikiem oddziału „Akces Edukacja” – Anną Paszkowską.
Iwona Jurczak

30 listopada odbyły się warsztaty „Metody aktywne w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej.” Zajęcia prowadziła doświadczona nauczycielka przedszkola Edyta Markowicz. Nauczyciele mogli dowiedzieć się jak dobierać treści i jak je układać, przećwiczyć jak Od konkretnych sytuacji przez poszukiwanie wspólnych dla nich prawidłowości przejść do sformułowania ogólnego, uniwersalnego prawa matematycznego, oraz od najbardziej podstawowego etapu, kiedy to poznawane pojęcia osadzone są w realnym, bezpośrednim otoczeniu dziecka, aż do najbardziej abstrakcyjnego poziomu symboli matematycznych
Iwona Jurczak

30 listopada w pracowni komputerowej odbyły się zajęcia Zastosowanie gier (Kahoot /Quizzlet) i grywalizacji w omawianiu lektur (na przykładzie „Hobbita”, „Felixa, Neta i Niki oraz Gangu Niewidzialnych Ludzi.” Katarzyna Pietrzyk, rewelacyjna polonistka z SP w Tylkowie, uczyła nauczycieli języka polskiego różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu. w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu dzieci i młodzieży XXI w.. Wysokie wyniki egzaminacyjne – VII przedział staninowy, potwierdzają nasze przekonanie, że wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK są szansą na sukces edukacyjny uczniów. A może woj. warmińsko-mazurskie znajdzie miejsce w Rządowym program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła” 2020?
Elżbieta Jermacz

Możesz również polubić…

Skip to content