W Ośrodku w maju

6 maja 2020 roku na platformie Moodle W-M ODN w Olsztynie odbyły się piąte konsultacje online Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Konsultacje są realizowane w formie czatu. Uczestnicy po spotkaniu mają dostęp do aktów prawnych regulujących awans zawodowy oraz do listy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z poruszanym problemem.
Bożena Osik

8 maja w godzinach 13.00 – 15.30 w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kwietniową tematyką, ponownie poruszono kwestię „Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nadzorze dyrektora szkoły/przedszkola w czasach pandemii”. W spotkaniu online wzięli udział oprócz dyrektorów, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele – wychowawcy klas. Wykładowca, Jolanta Aleksandra  Rodzewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie, zwróciła szczególną uwagę na konieczność dokonania zmian w priorytetach pracy szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa psychicznego uczniów podczas zdalnego nauczania.
Ewa Nosowicz

8 maja na platformie Jitsi odbyło się spotkanie podsumowujące spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii w roku szkolnym 2019/2020 – Klub Pomysłowego Katechety. W spotkaniu uczestniczyli:
Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Wiesława Szafrańska – Bortkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Mirosława Gralla – Kaperzyńska – dyrektor Wydziału Administracyjno – Prawnego
Bożena Reszka – wizytator
Ks. Dawid Hulecki – duszpasterz parafii pw.  Wniebowzięcia NMP w Szczytnie oraz katecheta Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Szczytnie
Waldemar Żakowski – dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Henryk Sienkiewicz – wicedyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Nauczyciele religii wysłuchali przemówienia Kuratora Oświaty, który podziękował za całoroczną pracę oraz wysiłek wkładany w zdalne nauczanie. Następnie zapoznali się z historią i działaniem aplikacji APOSTOŁ, której pomysłodawcą i autorem jest ks. Dawid Hulecki. Archidiecezja Warmińska będzie realizowała ten projekt mobilnego komunikatora katolickiego po przeprowadzonej fazie testowej. W dalszej części katecheci dzielili się doświadczeniami z zakresie zdalnego nauczania religii.
W drugiej części spotkania nauczyciele religii zapoznali się z materiałami udostępionymi na platformie Moodle dotyczącymi nauczania zdalnego oraz poświęconymi zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
Na zakończenie Bożena Osik odczytała list Księdza Biskupa Janusza Ostrowskiego. Ksiądz Biskup gorąco podziękował katechetom za ogromnie zaangażowanie w prowadzenie zajęć online.
Informacja na stronie Kuratorium Oświaty
Bożena Osik

10 maja roku zakończył się kurs online: Nauka -Kwalifikacje –Praca.
Celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przygotowania uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
Szkolenie trwało 50 godzin – pięć tygodni.
Podczas szkolenia online uczestnicy samodzielnie zapoznawali się z materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na Platformie Moodle. Każdy uczestnik był zobowiązany do wykonania wskazanych aktywności w poszczególnych tygodniach. Uczestnicy w każdym tygodniu zabierali głos na forum, wykonywali zadanie, rozwiązywali Quiz. Aby ukończyć kurs należało rozwiązać test sprawdzający.
Efekty szkolenia
Nauczyciele nabyli umiejętności: Komunikowania się z innymi uczestnikami online (dyskusja na forum ). Współpracowania z innymi uczestnikami online (czat). Prowadzenia rozmów o wartościach- praca jako wartość. Rozróżniania kwalifikacji pełnych i cząstkowych. Charakteryzowania Polskiej Ramy Kwalifikacji. Porównywania Polskiej Ramy Kwalifikacji z Europejską Ramą Kwalifikacji. Uzasadniania sensu uczenia się przez całe życie.
Ewa Wierczuk, Bożena Osik

11 maja zakończyła się I edycja kursu on-line „Uczę bez stopni. Ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej”. Kurs realizowany był na platformie moodle oraz w formie wideokonferencji i miał również formę warsztatową. Szkolenie składało się z IV modułów. Po każdym module uczestnicy mieli do wykonania zadania. Kurs ukończyło 27 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Agnieszka Spikert

11 maja zainteresowani nauczyciele języka polskiego rozpoczęli na naszej Platformie Moodle tygodniowy cykl zajęć Repetitio est mater studiorum, czyli co i jak powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty? Zajęcia były jednocześnie próbą podsumowania tegorocznego Forum Polonistów, którego finał przypadł w niebywałych warunkach pandemii. Wymiana materiałów, nowe cykle lekcji powtórzeniowych oraz bogactwo materiałów do zdalnego nauczania to wyjątkowy dorobek kreatywnych polonistów naszego rejonu.
Elżbieta Jermacz, Paweł Wyszkowski

11 maja na platformie Jitsi spotkali się nauczyciele przygotowujący dokumentację dołączaną do wniosku o pojęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Wiele pytań dotyczyło także spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz sposobu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.
Bożena Osik

13 maja na platformie Jitsi odbyła się konferencja online Nowa Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce. Nauczycieli religii zatrudnieni na terenie dwóch diecezji poznali nowa podstawę, która będzie wdrażania w szkołach od roku 2020/2021. Zgodnie z przyjętą przez Konferencję Episkopatu Polski strukturę dokumentu, nowa podstawa od 1 września będzie obowiązywała w klasie 1 oraz 5 szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Bożena Osik

14 maja odbyło się szkolenie on-line na temat „Szybkie wprawki w rozwijaniu myślenia twórczego – techniki E. De Bono”. Szkolenie miało formę wideokonferencji. Podczas kurs uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia myślowe Edwardo De Bono, które można wykorzystywać jako szybkie wprawki w myśleniu lub wplatać w realizację zagadnień programowych w procesie edukacyjnym.
Agnieszka Spikert

14 – 17 maja na platformie Moodle nauczyciele etyki uczestniczyli w szkoleniu online Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym – metody pracy z tekstem filozoficznym. Uczestnicy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na platformie oraz wykonywali wskazane zadania. Warunkiem zaliczenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia było wysłanie określonych w sylabusie zadań.
Bożena Osik

15 maja nauczyciele geografii i zainteresowani naukami o Ziemi rozpoczęli na Platformie edukacyjnej W-M ODN, w ramach Sieci pasjonatów geologii, kurs online  „Mapy i geologia: przewodnik do świata pod naszymi stopami”. Kurs zawiera pomysły na wykorzystanie map dostępnych za darmo w wersji online i do wydruku, pozwalających na zainteresowanie uczniów ich najbliższym otoczeniem, zwłaszcza budową geologiczną najbliższych im miejsc, z nawiązaniem do innych dziedzin wiedzy – biologii, historii, krajoznawstwa.
Alicja Szarzyńska, dr Paweł Wolniewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

18 maja zakończyła się II edycja kursu on-line „Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej”. Szkolenie odbywało się na platformie moodle W-M ODN w Olsztynie. Uczestnicy szkolenia podczas kursu zapoznali się z ćwiczeniami rozwijającymi u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ponadto konstruowali pytania do tekstów sprawdzające zrozumienie tekstu na różnych poziomach.
Agnieszka Spikert

18 maja na platformie Jitsi druga grupa opiekunów stażu spotkała się na konsultacjach online Wypełnianie zadań opiekuna stażu stanowi wyzwanie. Wideokonsultacje na platformie umożliwiły nauczycielom uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania bardzo często związane ze zmianą warunków realizacji planu rozwoju nauczyciela.
Bożena Osik

19 maja w godz. 18.00-20.00 na platformie Meet odbyło się webinarium Repetitio est mater studiorum, czyli co i jak powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty. Nieoceniona Katarzyna Pietrzyk przedstawiła polonistom autorskie pomysły na zdalną pracę z uczniami podczas ,,ostatniej prostej”, omówiła metodę 4 kroków, porządek lektur i zagadnień powtórkowych (zestawy prezentacji, filmików, rysnotek itd.- uporządkowane według zagadnień PP). Synteza lekturowa w formie mapy wartości była dopełnieniem szkolenia.
Spotkanie skończyło się dyskusją i wymianą pomysłów uczestników webinarium.
Elżbieta Jermacz

20 maja odbyło się szkolenie on-line „Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej”. Kurs miał formę wideokonferencji. Jego adresatem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Celem spotkania było ukazanie sposobów rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych oraz znaczenie doboru zadań o różnorodnym sposobie przedstawiania danych.
Agnieszka Spikert

20 maja na platformie Jitsi kolejna grupa nauczycieli rozmawiała na temat Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Wiele pytań kierowanych do prowadzące dotyczyło aktualnych przepisów regulujących: przygotowanie właściwej dokumentacji dołączanej do wniosków o pojęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w zmienionej rzeczywistości.
Bożena Osik

21 – 24 maja na platformie Moodle nauczyciele religii uczestniczyli w szkoleniu online Edukacja prawna nauczyciela religii. Uczestnicy zapoznali się z materiałami zamieszczonymi na platformie oraz wykonywali wskazane ćwiczenia i zadania. Warunkiem zaliczenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia było wysłanie określonych w sylabusie zadań.
Bożena Osik

25 maja odbyło się szkolenie on-line na temat „Nauczyciel na starcie. Metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej”. Szkolenie odbyło się na platformie gogle-meet. Adresatem kursu byli nauczyciele z krótkim stażem pedagogicznym. Było to ostatnie szkolenie w tym roku z cyklu Nauczyciel na starcie.
Agnieszka Spikert

25 maja zainteresowani poloniści naszego rejonu skorzystali z zaproszenia Nowej Ery i pobrali zadania treningowe na ostatnią prostą przed egzaminem ósmoklasisty. Przygotowane zestawy zadań wraz z odpowiedziami są doskonałym treningiem przedegzaminacyjnym, ponieważ zawierają różne typy zadań, z którymi uczniowie mogą zetknąć się na egzaminie, ułatwiają przypomnienie lektur obowiązkowych, których znajomość jest sprawdzana w najwyżej punktowanych zadaniach oraz pozwalają dostrzec problematyczne zagadnienia i zaradzić ewentualnym trudnościom. Dziękuję Wydawnictwu za niezwykłą propozycję współpracy.
Elżbieta Jermacz

26 -29 maja na platformie Jitsi spotkały się kolejne cztery grupy nauczycieli. Wideo konsultacje dotyczyły Dokumentowania wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Łącznie w maju, w konsultacjach online, uczestniczyło 45 nauczycieli.
Bożena Osik

27 maja odbyło się szkolenie on-line na temat „Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej”. Szkolenie adresowane było do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Na spotkaniu zaprezentowano różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem klocków sześciennych oraz przedmiotów codziennego użytku.
Agnieszka Spikert

31 maja zakończył się etap okręgowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej W bieżącym roku szkolnym Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej pełnił rolę Komitetu Wojewódzkiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W styczniu odbył się etap podstawowy, w którym udział wzięło 639 uczniówz województwa warmińsko-mazurskiego. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się22 uczniów z 11 szkół ponadpodstawowych. W maju przeprowadzony został etap okręgowy XXXV OWE, w którym udział wzięło 13 uczniów z naszego województwa. Uczniowie przygotowali pracę badawczą (w programie Power Point)  na temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.” Prace należało przesłać do 21 maja 2020 r. Więcej na podstronie OCEE
Alicja Szarzyńska, Janusz Brojek


31 maja zakończył się kurs online w ramach sieci „Dlaczego należy nauczać o Holocauście” – niemiecki obóz zagłady w Sobiborze poświęcony tematyce Holocaustu w nauczaniu historii.
Holocaust-Szoah-Zagłada to dziś jedno z najważniejszych wydarzeń historii najnowszej i temat szkolny na stałe wpisany do podstawy programowej. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że wciąż prowadzone badania naukowe zmieniają historię tych miejsc szybciej niż treści zawarte w szkolnych podręcznikach. Stało się tak choćby w przypadku obozu zagłady w Sobiborze. Stąd nasza propozycja – kurs online dla zainteresowanych nauczycieli, którzy mogli pobrać z naszej strony m.in. uwzględniające najnowsze ustalenia materiały pozyskane od badacza tej tematyki – dr. Marka Bema. Wszystkich zainteresowanych jeszcze materiałami zapraszamy do kontaktu z Iwoną Jóźwiak i Jackiem Rutkowskim

31 maja zakończył się kurs online- Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia. Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich nauczycieli, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
Szkolenie zostało podzielone na 5 modułów (5 tygodni), w trakcie których uczestnicy poznawali umiejętności kluczowe oraz sposoby ich kształtowania u uczniów.
Nauczyciele wypowiadali się na forum dyskusyjnym; zapoznawali się z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych, materiałami dydaktycznym. Każdy uczestnik był zobowiązany do przeanalizowania zamieszczonych na Platformie Moodle materiałów dydaktycznych. Nauczyciele pracowali na Platformie Moodle w grupach tworząc materiały do pracy dydaktycznej. Na zakończenie szkolenia każdy był zobowiązany do rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę.
Efekty szkolenia
Nauczyciele nabyli umiejętności: Rozróżniania kompetencje kluczowe. Wskazywania poszczególnych kompetencji kluczowych w podstawach programowych. Konstruować zadania dla uczniów do poszczególnych kompetencji kluczowych. Pracy w grupach na wiki i czat. Porównywania Europejskich kompetencji kluczowych z Kompetencjami Amerykańskimi.
Ewa Wierczuk, Bożena Osik

Możesz również polubić…

Skip to content