W Ośrodku w październiku

1-4 października 2019 r. Zbigniew Bogdan, kierownik Filii W-M ODN w Olecku, uczestniczył w wyjeździe studyjnym „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym” do Drezna, Miśni. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnym systemami Odnawialnych źródeł energii oraz ich praktycznym zastosowaniem w gminach i placówkach oświatowych. Organizatorem wyjazdu była Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” z siedzibą w Olecku oraz cztery LGD z województwa podlaskiego.
Zbigniew Bogdan

2 i 8 października w W-M ODN - Filii w Olecku odbyły się warsztaty „Jak opracować nowy program nauczania zawodu? Etapy tworzenia w praktyce”. Celem warsztatów było wdrożenie metodologii opracowania/ modyfikowania programów nauczania zawodów zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. Prowadząca warsztaty Jolanta Grędzińska-Kosiorek, zaproponowała uczestnikom metody organizacji kształcenia zawodowego zgodnie z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -„Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.” Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele szkół branżowych z powiatów: oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

5 października w W-M ODN w Olsztynie odbył się kurs Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej. Osobami prowadzącymi zajęcia byli Wojciech Tański i Agnieszka Spikert. Adresatem spotkania byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość w praktyczny sposób poznać metody pracy z utworem poetyckim.
Agnieszka Spikert

5 października uroczyście rozpoczęliśmy spotkania w ramach Forum Polonistów seminarium „Ku tożsamości odnalezionej …” . Inauguracyjny wykład wygłosiła prof. UWM Hanna Kędzierska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Akcentując podmiotowość nauczyciela w systemie edukacji, uczyła nas twórczego rozwijania własnego sprawstwa. Sekundował jej dr Tomasz Staniszewski, który badawcze tezy wzmacniał odwołaniami do lektur i zachowań bohaterów literackich. Ale tak naprawdę bohaterami spotkania byli nauczyciele, 35 polonistów, nastawionych na budowanie relacji, patrzących szerzej i dalej- wizjonerzy. Rewelacyjny klimat, który zbudowała prof. Hanna Kędzierska, wyzwolił w nas potrzebę twórczej dyskusji o wzmacnianiu własnej tożsamości kulturowej.
Elżbieta Jermacz

5 października 2019 r., w ramach Europejskich Dni Ptaków, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało warsztaty „Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej”, w których udział wzięło ponad 40 uczestników z Warmii i Mazur. Uczestnicy warsztatów sprawdzali swoją wiedzę przyrodniczą na przygotowanych przez organizatorów stoiskach, uczestniczyli przy obrączkowaniu ptaków. Podczas Pikniku na uczestników czekało też stoisko, na którym można było samodzielnie wykonać budkę lęgową dla ptaków i następnie zabrać ją do swojego ogrodu. Organizatorem Ptasiego Pikniku było Nadleśnictwo Elbląg we współpracy ze Stowarzyszeniem Drapolicz, Stowarzyszeniem Ochrony Sów, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Stowarzyszeniem Kuling, Parkiem Krajobrazowym Mierzei Wiślanej. Warsztaty dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Alicja Szarzyńska

5 października odbyły się dwie edycje warsztatów Edukacja prawna nauczyciela stażysty. Nauczyciele zapoznali się z podstawowymi terminami i zasadami prawa. Poznali także budowę aktów prawnych oraz rodzaje publikatorów.
Bożena Osik

15 października w Oleckiej Izbie Historycznej odbyło się otwarcie wystawy "Dwie okupacje 1939-1945". Autorem prezentacji jest nauczyciel konsultant W-M ODN Filii w Olecku Jacek Rutkowski. Na wystawie zaprezentowano oryginalne dokumenty i artefakty obrazujące życie pod okupacjami niemiecką i sowiecką w latach II wojny światowej uzupełnione prezentacją multimedialną. Zbiory będą zaprezentowane w ramach zajęć otwartych dla uczniów okolicznych szkół.
Jacek Rutkowski

16 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji” realizowanego w naszym Ośrodku od 2016 roku. Tym razem spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej we Wrzesinie korzystając z zaproszenia Anny Wasielewskiej – dyrektora szkoły. Tematem spotkania była prezentacja szkoły, którą od niedawna kieruje Anna Wasielewska oraz szkolenie dotyczące tworzenia szkolnych zasad oceniania, które przeprowadził Wojciech Tański. W spotkaniu uczestniczyło 28 dyrektorów szkół i placówek. Więcej
Józef Paszuk

16 października odbyły się zajęcia na temat Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej. Zajęcia prowadzone były przez Agnieszkę Spikert i Iwonę Jurczak i skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Ich celem było ukazanie metod pracy z dziećmi młodszymi z utworem muzycznym, zwłaszcza z muzyką klasyczną. Podczas zajęć przybliżono m. in. metodę Batti Strauss.
Agnieszka Spikert

16 października odbyło się szkolenie Wykorzystanie zasobów internetu do tworzenia krzyżówek i rebusów. Zaprezentowane zasoby wybranych stron internetowych pozwoliły uczestnikom przygotować własne pomoce dydaktyczne indywidualizujące pracę z uczniem.
Bożena Osik

16 października zakończyło się 70 – godzinne szkolenie blended learning Rola i zadania opiekuna stażu. Kurs ukończyło 12 nauczycielek, które wykonały przewidziane w programie aktywności i zaliczyły test końcowy. Uczestniczki pracowały online przez 3, 5 tygodnia. W każdym tygodniu analizowały zamieszczone na platformie materiały, wypowiadały się na forum dyskusyjnym oraz wykonywały test sprawdzający.
Bożena Osik

17 października odbyło się drugie spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z cyklu Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie. Tematem przewodnim październikowego spotkania było ocenianie. Podczas seminarium przybliżono nauczycielom akty prawne regulujące ocenianie w szkole oraz skoncentrowano się na specyfice oceniania dzieci młodszych. Nauczyciele rozpoczynający swoją karierę zawodową mieli możliwość poznania różnych sposobów oceniania dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza opisującej informacji zwrotnej.
Agnieszka Spikert

19 października odbył się warsztat „Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek w pracy nauczyciela przedszkola”. Warsztat poprowadził Adam Zmysłowski nauczyciel muzyki z wieloletnim stażem pracy i ogromną pasją. Uczestnicy zobaczyli i doświadczyli jak wykorzystać Bum Bum Rurki do nauki melodii piosenek, utworów muzycznych i akompaniamentów, a także pracy z literaturą dziecięcą. Zainteresowanie warsztatami było na tyle duże, że ustalony został kolejny termin tak, aby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z oferty.
Iwona Jurczak

20 października odbyły się warsztaty Terapia tańcem jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwanie własnego ciała -wybrane elementy. Osobą prowadzącą zajęcia była Anna Rodziewicz- instruktor terapii tańcem, trener Klanzy. Celem szkolenia było ukazanie terapeutycznej roli tańca w odczuwaniu swojego ciała i emocji oraz poznanie technik relaksacyjnych w tańcu. Uczestnicy mieli okazję poznać sposoby wykorzystania tańca jako narzędzia pracy z dziećmi i recepty na integrację grupy. Zajęcia, jak zwykle, dostarczyły uczestnikom wielu emocji.
Agnieszka Spikert

23 października w W-M ODN w Olsztynie odbyło się spotkanie Klubu Aktywnego Dyrektora, którego tematem była: Obserwacja zajęć edukacyjnych w nadzorze pedagogicznym dyrektora: uczenie się na błędach oraz sztuka zadawania pytań. Październikowe seminarium, w którym uczestniczyło 78 dyrektorów, poprowadził Aleksander Pawlicki, wykładowca w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracujący z Uniwersytetem Jagiellońskim, autor inspirujących prelekcji i badań z zakresu edukacji, czynny nauczyciel m.in. historii i wiedzy o społeczeństwie, wcześniej dyrektor szkoły, opiekun wizytatorów ds. ewaluacji. Tematyka spotkania była kontynuacją podjętych przez Aleksandra Pawlickiego refleksji nad obserwacją zajęć edukacyjnych w marcu ub.roku w Klubie Aktywnego Dyrektora.
Ewa Nosowicz

23 października nauczyciele przedszkola mogli spotkać się na kolejnym seminarium tym razem poświęconym problemowi „Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nim pracować”. Celem spotkania było poznanie i zrozumienie kolejnych etapów rozwoju sprawności grafomotorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dzielenie się pomysłami na innowacyjne formy pracy związane z usprawnieniem motoryki dziecka odpowiedzialnej za sprawność grafomotoryczną.
Iwona Jurczak

23 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu ramach Warmińsko - Mazurskiego Tygodnia Kariery odbyła się Powiatowa Konferencja „Dziś uczeń-jutro pracownik. Wsparcie ucznia w wyborze zawodu” - zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu. Jednym z punktów programu konferencji była prelekcja Jolanty Grędzińskiej-Kosiorek na temat „Formy realizacji doradztwa zawodowego w różnych typach szkół. Wizyty zawodoznawcze”.
Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy i doradcy zawodowi szkół/placówek powiatu piskiego oraz przedstawiciele W-M ODN w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Piszu.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

23 października odbyła się kolejna edycja szkolenia Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. W szkoleniu wzięło udział 15 osób. W trakcie spotkania omówiono podstawy prawne awansu zawodowego, poprawność sporządzanej dokumentacji zarówno w szkole jak i dołączanej do poszczególnych wniosków osób ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Bożena Osik

26 października odbyło się szkolenie Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Jego adresatem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie prowadziła Cyfrowa Nauczanka czyli Judyta Lipińska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie.
Podczas kursu nauczyciele mieli okazję poznać różnorodne aplikacje wspomagające nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie zajęć wykorzystano tablety, laptopy, maty do kodowania, piktogramy oraz ozoboty.
Agnieszka Spikert

26 października odbyły się warsztaty „Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych. Metodyka pracy z lekturą obowiązkową w kontekście egzaminu ósmoklasisty”. W zajęciach uczestniczyło 28 nauczycieli języka polskiego. Paweł Wyszkowski, już jako etatowy doradca metodyczny, korzystając z własnego warsztatu pracy, inspirował, prezentował, przekonywał i porywał polonistów w oryginalne, nowatorskie światy dydaktyczne, które są szansą na sukces edukacyjny uczniów, a nauczycielom sprawiają ogromną satysfakcję zawodową.
Elżbieta Jermacz

26 października nauczyciele etyki uczestniczyli w warsztatach Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym – opowiadanie historii. Nauczyciele poznali „przepis” na dobrą historię oraz zasady storytellingu. W trakcie zajęć tworzyli własne karty do opowiadania historii.
Bożena Osik

27 października nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych wzięli udział w niezwykle interesujących zajęciach „Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych”. Praktyczne rozwiązania i redakcyjne ćwiczenia ,dzielenie się przykładami dobrych praktyk, uważna analiza podstawy programowej i typów zadań egzaminacyjnych na tyle porwały nauczycieli, że w grudniowy weekend będziemy kontynuować naszą przygodę intelektualną. W warsztatach wzięło udział 28 polonistów.
Elżbieta Jermacz

29 października w Filii W-M ODN w Olecku odbyło się spotkanie „Sieci współpracy szkół- liderów edukacji”. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku jako instytucja partnerska Ośrodka Rozwoju Edukacji realizuje ogólnopolski projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Uczestnikami gali byli szkolni liderzy edukacji globalnej regionu warmińsko-mazurskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele wdrażający edukację globalną w 16 szkołach w naszym województwie. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów „Szkoły Liderów” oraz certyfikatów „Liderów Szkoły Edukacji Globalnej” za aktywność zespołów nauczycielskich w realizacji działań projektowych. Istotną częścią spotkania było zapoznanie uczestników z ideą Tygodnia Edukacji Globalnej
i zadaniami projektowymi w Module II oraz przekazanie liderom informacji na temat nowej formuły realizowania zagadnień o tematyce edukacji na rzecz rozwoju. Szczególna uwagę zwrócono na tegoroczny temat Tygodnia Edukacji Globalnej 2019 - „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu”!
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

Możesz również polubić…

Skip to content