W Ośrodku w październiku

6 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku odbyła się  druga edycja  roku szkolnego 2015/2016 szkolenia praktycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z ogólnopolskiego  programu “Mały Mistrz”. W szkoleniu wzięło udział 44 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia miały na celu przekazanie nauczycielom wiadomości praktycznych oraz pokazanie jak uczniowie klas I-III  wykonują testy sprawności.
Zbigniew Bogdan

7 – 8 października dyrektor Waldemar Żakowski i wicedyrektor Henryk Sienkiewicz uczestniczyli w spotkaniu w ramach „Sieci samokształcenia i współpracy dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli”.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były modele wspomagania szkół w regionach oraz analiza projektów rozporządzeń MEN i wypracowanie wspólnego stanowiska wobec proponowanych w nich zmian.
Henryk Sienkiewicz

7 i 13 października w Zespole Szkół w Judzikach i Bursie Szkolnej w Ełku rozpoczęto realizację wspólnego projektu ORE i W-M ODN Filia w Olecku „Szkoła demokracji-szkoła samorządności”. Podjęte w ramach przedsięwzięcia działania służą podniesieniu kompetencji nauczycieli i uczniów w dziedzinie demokratyzacji życia szkolnego jak również umiejętności społecznych i obywatelskich uczniów. Projekt jest realizowany trzeci rok z rzędu, w kolejnych placówkach naszego województwa.
Jacek Rutkowski

17 października  odbyła się ostatnia edycja warsztatów na temat Rozwijanie twórczego i logicznego myślenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  realizowanych w ramach grantu Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Kurs realizowany był w Ełku, Olsztynie i w Elblągu. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli (zwłaszcza grupa w Olsztynie).
Celem szkolenia było poznanie metod i technik rozwijających twórcze i logiczne myślenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pobudzenie uczestników do refleksji nad własnym warsztatem pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznali sposoby organizacji procesu dydaktycznego z nastawieniem na rozwijanie kreatywności dzieci.  Efektem pracy uczestników były m.in. stworzone przez nich książeczki interaktywne oraz projekty różnorodnych ćwiczeń o charakterze dywergencyjnym. Podczas warsztatów nie zabrakło również przykładów wykorzystania TIK w procesie rozwijania twórczego myślenia dzieci.  Szkoleniu towarzyszyła wystawa prac uczniów klas młodszych powiązanych z omawianą tematyką.
Agnieszka Spikert

6, 7, 12 i 20 października  w  Filii W-M ODN w Olecku odbył się cykl warsztatów „Edukacja Globalna w szkolnych programach nauczania” dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.
Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z bogatą bazą materiałów dydaktycznych o tematyce edukacji globalnej oraz możliwościami podejmowanych działań przez szkoły w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, organizowanego przy wsparciu merytorycznym konsultantów W-M ODN.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Małgorzata Burba

21 października  odbyło się spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, w którym uczestniczyło 56 osób.
Dyrektorzy szkół pod kierunkiem Wojciecha Tańskiego i Józefa Rogowskiego zajmowali się kwestiami zgodności oceniania wewnątrzszkolnego z obowiązującym prawem oraz  oceną uczniów z wychowania fizycznego.
Dyrektorzy przedszkoli pod kierunkiem Teresy Pupel pracowali nad  zagadnieniem: Rola Dyrektora w pracy z Radą Pedagogiczną w zakresie rozwijania aktywności dzieci w myśl „aktywny nauczyciel – nieaktywne dziecko”. Jak motywować dzieci do aktywności?  Ocena aktywności ruchowej i zdrowotnej przedszkolaka.
Kolejne spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora 25 listopada.
Ewa Nosowicz

Możesz również polubić…

Skip to content