W Ośrodku we wrześniu

4-11 września 2018 r. konsultanci Filii przeprowadzili sześć konferencji metodycznych w powiatach: ełckim, oleckim, giżyckim, piskim, gołdapskim i węgorzewskim. Konferencje pt. „Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty”, zawierające treści dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych, cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli. W konferencjach wzięło udział ponad 500 uczestników.
Zbigniew Bogdan

15 i 26 września w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty „Sztuka dialogu: nauczyciel, uczeń, rodzic – warsztaty Olsztyn” realizowane w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Warsztaty przeprowadzili Anna Kondrzycka oraz Marcin Jaroszewski, którzy wspólnie z uczestnikami szkolenia rozmawiali o zasadach dobrej komunikacji, podejmowali problem udanej komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicem oraz wspólnie uczyli się osiągać porozumienie w sytuacjach trudnych.  Dzięki różnym, osobistym doświadczeniom uczestników warsztaty były inspirujące, a omawiane zagadnienia zyskały walor inspirującej wielowymiarowości. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Anna Kondrzycka

15 i 22 września  odbyły się w naszym Ośrodku warsztaty dla nauczycieli  języka polskiego szkół podstawowych – Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych. W zajęciach wzięło udział 60 nauczycieli. Uczestnicy  zyskali  poczucie pewności dydaktycznej i merytorycznej w zakresie tworzenia rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych oraz sprawdzania tych umiejętności przed egzaminem. Rozwiany został niepokój , wynikający z wpisania do Podstawy programowej nieznanych dotąd treści, szczególnie, m.in.: poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, tworzenia tezy i hipotezy oraz wykorzystania argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych; odróżnianie przykładu od argumentu; przeprowadzanie wnioskowania jako elementu wywodu argumentacyjnego.
Elżbieta Jermacz

17- 18 września odbyło się XV Forum  Kształcenia Uczniów ze SPE na temat „Systemowe rozwiązania w środowisku szkolnym wspomagające bezpieczeństwo uczniów w sieci oraz profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” zorganizowane  przez W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku oraz  Delegaturę KO w Ełku. W spotkaniu uczestniczył kurator oświaty – Wojciech Cybulski oraz dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści szkolni. Zagadnienia merytoryczne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniów oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” w środowisku szkolnym przedstawiły – Małgorzata Burba i Zuzanna Hołubowicz. Dobre praktyki przedstawiły: Szkoła w Babkach Oleckich, Szkoła nr 4 w Olecku, Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu, Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie.
Małgorzata Burba, Zuzanna Hołubowicz

18-21 września na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty pracownicy W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku włączyli się w organizację narad dla dyrektorów Delegatury KO w Ełku w dniach.
Miejsce i rola nauczania religii w procesie kształcenia i wychowania  współczesnego ucznia to temat, który zaangażował 112 dyrektorów do aktywnego udziału w spotkaniach.
Zuzanna Hołubowicz

19 września odbyło się inaugurujące rok szkolny spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora. Członków KAD powitał, Dyrektor W-M ODN w Olsztynie, Waldemar Żakowski. Tematyka spotkania dotyczyła oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Zmiany w prawie oświatowym w tym zakresie przedstawiła Agnieszka Kardaś, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Marszałek Wioletta Śląska – Zyśk przedstawiła dyrektorom możliwości dofinansowania działań oświatowych ze środków EFS w naszym województwie. Ustalono również harmonogram oraz tematykę najbliższych spotkań w ramach KAD. W spotkaniu uczestniczyło 86 dyrektorów szkół i placówek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

20-25 września odbyły się trzy seminaria p.t „Dwie okupacje 1939-1945″ z udziałem nauczycieli i uczniów szkół z Ełku i Białej Piskiej. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami i wysłuchali prelekcji związanej z agresją niemiecką i sowiecką w 1939 roku i jej następstwami na ziemiach polskich.
Jacek Rutkowski

22 września w naszym ośrodku, rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, nadającego kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. W zajęciach kursu, które zakończą się w maju 2019,  bierze udział 27 osób z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Jednocześnie została uruchomiona rekrutacja na kolejną edycję tego kursu. Szczegółowych informacji udziela – Józef Paszuk tel.: 89 522 85 14,  e-mail: paszuk@wmodn.olsztyn.pl
Józef Paszuk

26 września w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie odbyła się konferencja „Szkolnictwo zawodowe w relacji z pracodawcą”. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom problematyki dotyczącej kształcenia zawodowego, przedstawienie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.
W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół kształcących w zawodach, kierownicy kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikach i szkołach branżowych, doradcy zawodowi, nauczyciele praktycznej nauki zawodu.
Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-mazurskiego Kuratora Oświaty.
Ewa Wierczuk

28-30 września 2018r. nauczycielki konsultantki  W-M ODN Filii w Olecku- Małgorzata Burba i Jolanta Grędzińska-Kosiorek, uczestniczyły w szkoleniu certyfikacyjnym „Myślenie projektowe. Design thinking”.
Jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów, która po raz pierwszy została zdefiniowana w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystuje się w niej narzędzia klasycznego projektowania do tworzenia rozwiązań z dziedziny biznesu, polityki społecznej czy edukacji. Design thinking, to nie tylko proces, zestaw narzędzi, to także suma idei, głównych założeń leżących u podstaw filozofii projektowania przy całkowitym zorientowaniu na człowieka. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek, Małgorzata Burba

Możesz również polubić…

Skip to content