W Ośrodku we wrześniu

2 września 2019 r. w Olsztynie oraz 9 września w Olecku odbyły się konferencje na temat Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem TIK i rozwiązań Lego Education.
Adresatem konferencji byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Osobami prowadzącymi oba spotkania była Agnieszka Spikert – nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie oraz Anna Paszkowska – przedstawiciel regionalny Lego Education.
Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom zasad komunikacji z wykorzystaniem TIK (netykieta) jako umiejętności kluczowej kształconej już w pierwszym etapie edukacyjnym. Ponadto podczas spotkania nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w warsztacie z zakresu komunikacji z wykorzystaniem rozwiązań Lego Education. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

2 września 2019 r. w Olsztynie oraz 9 września 2019 r. w Olecku odbyły się konferencje na temat Kształcenie kompetencji komunikacji z wykorzystaniem TIK i rozwiązań Lego Education.
Adresatem konferencji byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Osobami prowadzącymi oba spotkania była Agnieszka Spikert – nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie oraz Anna Paszkowska – przedstawiciel regionalny Lego Education.
Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom zasad komunikacji z wykorzystaniem TIK (netykieta) jako umiejętności kluczowej kształconej już w pierwszym etapie edukacyjnym. Ponadto podczas spotkania nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w warsztacie z zakresu komunikacji z wykorzystaniem rozwiązań Lego Education. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

6 września 2019 r. odbyło się spotkanie, w trakcie której nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie podzielili się swoim doświadczeniem w realizacji projektu w programie międzynarodowej współpracy szkół Erasmus+ akcja KA229.
Uczestnicy szkolenia otrzymali  pakiet wskazówek jak rozpocząć starania o udział w programie Erasmus+, jak zbudować szkolny zespół projektowy i ostatecznie jak przygotować angażujące uczniów aktywności. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Ewa Nosowicz

9 września w Olecku oraz 11 września w Olsztynie odbyły się Konferencje metodyczne „Kształcenie kompetencji komunikacji w wykorzystaniem narzędzi TIK i rozwiązań Lego Education”. Nauczyciele przedszkola mieli okazję przypomnieć sobie zasady netykiety, a także poznać nowe formy pracy z dziećmi w kształceniu kompetencji komunikacji wykorzystując do tych celów proste zestawy klocków Lego , czyli zabawek bliskich dzieciom. Zabawy z klockami Lego Education poprowadziła Anna Paszkowska.
Iwona Jurczak

9 do 18 września konsultanci Filii w Olecku przeprowadzili coroczne konferencje metodyczne związane z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych. Adresatami konferencji byli nauczyciele z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego, ełckiego, piskiego, oleckiego i giżyckiego. W konferencjach uczestniczyło około 500 nauczycieli.
Zbigniew Bogdan

11 września odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora, w którym uczestniczyło 88 dyrektorów szkół i przedszkoli z całego województwa. Tematem spotkania były: Wyzwania we wdrażaniu innowacji w szkole/placówce z punku widzenia nadzoru pedagogicznego – praktyczne wskazówki. Spotkanie prowadziła Ewa Radanowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg jej autorskiego programu, ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w szkole publicznej. Opracowany przez Ewę Radanowicz model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela tzw. pracowniach tematycznych stał się dobrą praktyką i jest wdrażany przez kolejnych nauczycieli i inne szkoły szkoły.
Placówka publiczna, zarządzana przez Ewę Radanowicz jest przykładem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania procesem uczenia się i nauczania, a Pani Dyrektor jest zapraszana przez najważniejsze instytucje oświatowe do zaprezentowania sposobów skutecznego wprowadzania zmiany w szkole/placówce publicznej. Po spotkaniu Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwrócili się z prośbą o zorganizowanie wizyty studyjnej do Radowa Małego w listopadzie.
Ewa Nosowicz

11 września odbyły się zajęcia Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie – Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami? prowadzone przez Agnieszkę Spikert.
Zagadnieniem dotyczącym współpracy z rodzicami rozpoczął się cykl zajęć o wspólnym tytule: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie. Ich adresatem są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową. Celem pierwszych zajęć było ukazanie metod pracy z rodzicami i sposobów nawiązywania z nimi współpracy.
Kolejne, październikowe zajęcia poświęcone będą ocenianiu w edukacji wczesnoszkolnej.
Agnieszka Spikert

14 września odbyła się konferencja na temat: Alternatywne formy programowania w oparciu o pedagogikę F. Froebla. Adresatem konferencji byli nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Była to pierwsza konferencja na Warmii i Mazurach, która przybliżyła  nauczycielom praktyczne zastosowanie pedagogiki Froebla.
Na konferencji zostało przedstawione innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną. Podczas wydarzenia również zaprezentowano ogólnopolski projekt- Dzieci programują –  kierowany do wszystkich, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

14 września  odbyły się  polonistyczne warsztaty „Analiza i i interpretacja wyników pierwszego egzaminu ósmoklasisty”. Dzięki zaprzyjaźnionej szkole pracowaliśmy na autentycznych danych ukrytych tym razem w SIO.  Doświadczenie wyjątkowe wspierali nauczyciele języka polskiego, którym udało się uzyskać wysokie wyniki, tj. VII, VIII i IX przedział staninowy.  Dzielenie się przykładami dobrych praktyk i refleksja nad modyfikowaniem warsztatu pracy towarzyszyła 40-osobowej grupie, która potwierdziła, że uczący się poloniści mają satysfakcję ze swojej pięknej, chociaż trudnej pracy.
Elżbieta Jermacz

14 września w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie zorganizowane zostały warsztaty „Wielokulturowość północnej Polski”, w których uczestniczyło ponad 40 osób (nauczycieli i młodzieży) z naszego województwa. Część zajęć odbyła się w terenie – uczestnicy zdobyli najwyższy szczyt Wzniesień Górowskich – Zamkową Górę (241 m n.p.m.), na której znajduje się ścieżka edukacyjna przygotowana przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie. Warsztaty finansowane były przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Alicja Szarzyńska

14 września odbyło się szkolenie Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku. 22 osoby zapoznały się z aktualnymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. Konsultant Bożena Osik omówiła ścieżkę awansu nauczyciela (od stażysty do nadania tytułu honorowego profesora oświaty). Nauczyciele mogli także zadawać pytania związane z przebiegiem rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.  
Bożena Osik

16 i 24 września w W-M ODN – Filii w Olecku odbyły się warsztaty nt. „Modyfikowanie programów nauczania zawodu w szkołach branżowych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach ”.
Celem warsztatów było wdrożenie metodologii opracowania/ modyfikowania programów nauczania zawodów zgodnie z nową podstawą programową oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z pokrewnych branż zawodowych. Zaproponowane uczestnikom warsztatów formy pracy są zgodne z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 -„Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.”
Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele szkół branżowych z powiatów: oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego i ełckiego. Kolejne edycje warsztatów są zaplanowane w październiku 2019 r.
Jolanta Grędzińska-Kosiorek

18 września w siedzibie w-M ODN w Olsztynie odbył się warsztat Kodowanie, programowanie z przyrodą dla klas 1-3. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Celem spotkania było wprowadzenie nauczycieli w wykorzystanie rozwiązań z zakresu robotyki w powiązaniu z treściami  edukacji przyrodniczej. Osobą prowadzącą zajęcia była Anna Bakuła- nauczyciel praktyk, certyfikowany trener rozwiązań Lego Education. Podczas zajęć nauczyciele konstruowali z klocków kijankę, która następnie przeobrażała się w żabę. Najwięcej radości uczestnikom dostarczyła możliwość wprawienia w ruch własnoręcznie skonstruowanej konstrukcji. Jak się okazało robotyka nie jest taka straszna i może sprawić zarówno dzieciom, jak i nauczycielom, wiele radości. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

18 września odbyły się pierwsze z serii zajęć seminaryjnych dla nauczycieli przedszkola „Przestrzeń edukacyjna – jak ją organizować aby wspomagała rozwój dziecka.” Celem zajęć było kształcenie umiejętności organizacji przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także odpowiedź na pytanie jaki wpływ na rozwój dziecka ma przestrzeń w której się porusza.
Iwona Jurczak

20 września przy kościele ewangelickim w Glaznotach młodzież szkolna z Samborowa wzięła udział w artystycznych warsztatach w glinie „Smok Razor i inne stwory Wzgórz Dylewskich”. Pod kierunkiem artystki Agaty Markos młodzież wykonywała figury rzeźbiarskie z gliny ceramicznej. Artystka opowiadała także o technologii pracy w glinie ceramicznej i wypale w piecu opalanym drewnem.
Prace uczniów zostaną zaprezentowane 20 października 2019 r. podczas uroczystego zakończenia kolejnego twórczego roku w Kręgu Wspólnoty Wielu Kultur w Glaznotach. Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Alicja Szarzyńska

21 września w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie Uczę bez stopni-ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej. prowadzone przez Agnieszkę Spikert. Adresatem szkolenia byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej chcący zmienić sposób oceniania swoich uczniów.
Podczas szkolenia nauczyciele w sposób praktyczny poznawali tajniki oceniania kształtującego, czyli takiej informacji zwrotnej, która pomaga uczniowi się uczyć. Ponadto nauczyciele prezentowali swoje OK zeszyty dzielili się swoim doświadczeniem z innymi zainteresowanymi tą formą pracy z dziećmi. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
Agnieszka Spikert

21 września szkoleniem 5 – godzinnym w siedzibie W-M ODN w Olsztynie rozpoczęło się szkolenie blended learning Rola i zadania opiekuna stażu. Szkolenie składa się z dwóch części: stacjonarnej i online. Zajęcia stacjonarne dotyczyły ogólnej refleksji dotyczącej pełnionej roli przez opiekuna stażu. Przed uczestnikami 3, 5 tygodnia pracy na platformie Moodle i wykonywanie wskazanych w sylabusie kursu aktywności.
Bożena Osik

22 września  w ramach I priorytetu MEN zrealizowano wyjazd edukacyjny „Wyjątkowi ludzie, szczególne miejsca. Świat wartości w Bezławkach i Stoczku Warmińskim”. Z uwagi na atrakcyjność przedsięwzięcia  dołączyliśmy do krajowej kampanii „Dni uczenia się dorosłych” i jako  W-M ODN w Olsztynie zostaliśmy jej Partnerem. Pokazaliśmy, że kształcenie się przez całe życie jest nie tylko koniecznie, ale przede wszystkim zmienia człowieka i jego życie na lepsze. W kościele w Bezławkach, który jest krzyżackim zamkiem z XIV wieku, szukaliśmy legendarnego świętego Graala, a w zimnych murach klasztoru w Stoczku czytaliśmy trudną historię Polski z „Zapisków więziennych” Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wycieczka zrealizowana została we współpracy z OCEE.
Elżbieta Jermacz, Alicja Szarzyńska

28 września rozpoczęliśmy cykl zajęć  edukacyjnych „Filozofia pozytywna na lekcjach języka polskiego”.  Celem spotkania było zapoznanie uczestników założeniami psychologii pozytywnej oraz wynikającymi z nich technikami. Wykorzystując  literackie doświadczenia odpowiadaliśmy na zasadnicze pytania: Kto ma pozytywnych emocji pod dostatkiem? Jak można wnieść do swojego życia więcej emocji pozytywnych? Przed nami jeszcze 3 spotkania z tej serii. W warsztatach uczestniczyło 35  polonistów.
Elżbieta Jermacz

28 września nauczyciele przedszkola uczestniczyli w warsztatach „Metoda projektu w pracy nauczyciela przedszkola”. Celem głównym było zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami metody projektu oraz etapami projektu edukacyjnego. Nauczyciele mieli okazję stworzyć swój własny projekt edukacyjny z zachowaniem zasad jego tworzenia i struktury.
Iwona Jurczak

28 września nastąpiła inauguracja czwartego roku, podczas którego nauczyciele religii wszystkich typów szkół spotykają się w ramach Klubu Pomysłowego Katechety – sieć współpracy . Spotkanie rozpoczął wykład ks. Ryszarda Andrukiewicza dotyczący duchowości Ruchu „Światło – Życie”. Następnie omówiono zasady działania sieci oraz w wyniku przeprowadzonej diagnozy, wyłoniono tematy poszczególnych spotkań. Nauczyciele spotykają się 4 razy w roku. Między spotkaniami mają do dyspozycji platformę Moodle, na której zamieszone zostają materiały dydaktyczne. Platforma pozwala także na wymianę doświadczeń i kontakty między uczestnikami sieci.
Bożena Osik

29 września w W-M ODN w Olsztynie odbyło się szkolenie Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności wczytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej. Osobą prowadzącą szkolenie była Renata Pasymowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie, autorka programu „Moi przyjaciele z Literkowa”
Celem szkolenia było przybliżenie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej metod pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Zajęcia miały charakter warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy w sposób praktyczny mieli możliwość poznać metody pracy ułatwiające dzieciom naukę czytania i pisania.
Agnieszka Spikert

Możesz również polubić…

Skip to content